Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala

4

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala

– Sisteme Fotovoltaice –

CE SE FINANTEAZA?

• cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
• cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice);
• TVA aferenta cheltuielilor eligibile.
• Valoarea finantata: Finantarea se acorda in procent de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

 

CINE BENEFICIAZADE FINANTARE?

• Persoanele fizice cu domiciliul in Romania;
• Proprietarul imobilului constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice;
• Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, in situatia in care imobilul constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice este detinut in coproprietate (copropietarii semneaza pe cererea de finantare);
• Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de
utilitate publica;
• Persoanele fizice care nu au obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local;

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

• cererea de finantare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
• actul de identitate al solicitantului;
• extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul;
• certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice;
• certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul;

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII PENTRU SITUATII DEOSEBITE:

• DACA sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, se va prezenta in plus si extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/detine un drept de folosinta asupra imobilului teren;
• DACA din extrasul de carte funciara nu rezulta exact adresa de implementare completata de solicitant in cererea de finantare, se va prezenta in plus si un document, in original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritoriala din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara, prezentata in vederea implementarii proiectului, este aferent adresei mentionate in cererea de finantare;
• DACA solicitantul doreste sa implementeze proiectul la o alta adresa decat adresa de domiciliu, se va prezenta in plus si certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul;
• DACA cererea de finantare este semnata de alta persoana decat solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta in plus si imputernicirea notariala din care sa rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei imputernicite;

ATENTIE!

• Toate documentele solicitate trebuie sa fie in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata. Extrasele de carte funciara nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data inscrierii;
• Se pot depune cereri de finantare pentru imobile care au maximum doua carti funciare individuale inscrise intr-o carte funciara colectiva (ex. Maximum doua apartamente intr-un imobil, maximum doua case in oglinda, etc.);
• In cazul unui imobil, identificat cu numar cadastral si topografic, care are mai multi coproprietari, unul singur dintre acestia poate depune o singura cerere de finantare in cadrul programului; daca doi proprietari ai aceluiasi imobil depun cerere de finantare pentru acelasi imobil, prioritate are prima cerere de finantare depusa, doar una dintre cele doua putand fi aprobata;

 

ETAPELE PROGRAMULUI:

Inscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Gidul de finantare acestuia; daca documentele sunt conforme cu cerintele din ghid, iar solicitantul indeplineste criteriile, instalatorul REZERVA suma solicitata, care se scade din valoarea alocata regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENTIE – tinand cont ca fondurile alocate regiunilor geografice se consuma prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie sa depuna diligentele necesare obtinerii documentelor prevazute de ghid pentru prima etapa si sa se adreseze, in cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru inscriere;
• Aprobarea finantarii de catre AFM si publicarea persoanelor fizice aprobate;
• In termen de 90 de zile de la data publicarii rezultatelor, persoana fizica aprobata, prin intermediul instalatorului ales, are obligatia sa comunice la AFM avizul tehnic de racordare. ATENTIE – Daca avizul tehnic de racordare nu este inscris, de catre instalatorul validat, in aplicatia informatica in termenul de 90 de zile, persoana fizica pierde dreptul de a semna contractul de finantare;
• Cu cei care comunica avizul tehnic de racordare in termenul de 90 de zile, AFM semneaza contractul de finantare nerambursabila;
• Implementarea proiectului se realizeaza in termen de 8 luni de la semnarea contractului de finantare nerambursabila, termen in care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare si incheie cu acesta toate formalitatile privind receptia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii si plata contributiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;
• Beneficiarul finantarii achita instalatorului contributia proprie (ex. de calcul – in situatia unei investitii cu valoarea totala de 22.230 lei, finantarea acordata este de 20.000 lei pentru o putere instalata de cel putin 3kWp, iar contributia proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; in situatia in care investitia are o valoare totala de peste 22.230, finantarea este de 20.000 lei, iar persoana fizica sustine diferenta.)

UNDE TE POTI INSCRIE:

• Inscrierea se realizeaza la unul dintre instalatorii validati de Fondul pentru mediu; lista acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro;

ATENTIE!

• Toate formalitatile persoanelor fizice in legatura cu programul se realizeaza prin intermediul instalatorilor validati. Prin urmare, nu este suficienta obtinerea documentelor in termenele prevazute in ghidul de finantare, ci, in termenele respective, este necesara prezentarea acestora la instalatorii validati si incarcarea in aplicatia informatica;
• Prin depunerea cererii de finantare, dar si prin semnarea contractului, persoanele fizice isi dau acordul pentru prelucrarea, de catre AFM si instalatorul validat, a tuturor datelor personale furnizate, sau care rezulta din documentele prezentate, precum si cu privire la transmiterea acestora, de catre AFM catre terte parti, in scopul verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in prezentul ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici;
• In perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza mentinerea si functionarea investitiei, iar daca se constata neindeplinirea obligatiilor asumate de persoana fizica, va dispune recuperea sumelor finantate.

* Informatiile prezentate in material se completeaza cu cele din Ghidul de finantare aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.

Share.

4 comentarii

  1. nica daniel on

    Buna ziua. As dori sa aflu care mai este stadiul programului cu fotovoltaice. Am trimis email acum ceva timp si nu am mai aflat nimic despre asta. Multumesc. Dan Nica
    0726725700
    nicabogdan1@yahoo.com

Lasa un raspuns